سعی کنید جزء اولینها باشید که تابلو فرش تصویری خود را به خانه می برید چون همیشه اولین ها برنده اند !!!!