بسی لذت بردم از خنده حاکی از رضایت قلبی پدر بزرگ و مادر بزرگی که عکس نوه عزیزشان تبدیل به تابلو فرشی شکیل شده بود امیدوارم که مبارکشان باشد